Kankerfonds

Rechten verkenner - 01 januari 2012

Kanker is behalve fysiek en moreel vaak ook financieel zwaar. Om tegemoet te komen aan de financiële noden van kankerpatiënten, bieden verschillende instanties financiële steun (ziekenfonds, OCMW, overheid...). Toch zijn er nog kankerpatiënten die tussen de mazen van het net vallen en voor wie de ziektekosten bijzonder problematisch zijn.
Het sociaal fonds van de Vlaamse Liga tegen Kanker kent steun toe op basis van criteria als gezinsinkomen, andere tussenkomsten, verhouding tussen minimale medische oplegkosten en inkomen enz.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor financiële steun van het Sociaal Fonds van de Vlaamse Liga tegen Kanker, wordt rekening gehouden met twee elementen:

Het equivalent inkomen van het gezin is lager dan 1.590 euro per maand
Het equivalent inkomen is het volledig beschikbaar reële inkomen (inclusief kinderbijslag, alimentatie ...) gedeeld door een coëfficiënt gebaseerd op de gezinssituatie (+ 0,3 per extra gezinslid).
voor een alleenstaande is het equivalent inkomen het reëel inkomen gedeeld door 1;
voor een koppel is dit gedeeld door 1,3;
voor een koppel met één kind ten laste is dit gedeeld door 1,6 enz.
Worden niet als gezinslid beschouwd:
1. Een kind dat nog thuis gedomicilieerd is met een eigen inkomen.
2. Elke andere inwonende persoon, behalve de partner, die een eigen inkomen heeft.
Hun inkomen wordt dan ook niet bij het maandelijkse nettogezinsinkomen gerekend.

Om in aanmerking te komen voor steun, mag het reële inkomen dus niet meer bedragen dan:

1.590 euro per maand voor een alleenstaande;
2.067 euro per maand voor een koppel of voor een alleenstaande met 1 kind ten laste;
2.544 euro per maand voor een koppel met één kind of voor een alleenstaande met 2 kinderen ten laste;
3.021 euro per maand voor een koppel met twee kinderen of voor een alleenstaande met 3 kinderen ten laste;
3.498 euro per maand voor een koppel met drie kinderen of voor een alleenstaande met 2 kinderen ten laste.
(bedragen geldig voor de periode vanaf 1 april 2011 tot en met 31 maart 2012)

De medische kosten
Afhankelijk van uw equivalent inkomen moet u een bepaald percentage ziektekosten kunnen bewijzen:


Equivalent inkomen Medische kosten te bewijzen
< 840 euro 0%
tussen 840,01 en 990 euro 5%
tussen 990,01 en 1.140 euro 7,5%
tussen 1.140,01 en 1.290 euro     10%
tussen 1.290,01 en 1.440 euro 12,5%
tussen 1.440,01 en 1.590 euro 15%

 

Bedrag
Equivalent inkomen kleiner dan 990 euro: 1/4de van de medische kosten op jaarbasis
Equivalent inkomen groter dan 990 euro: 1/6de van de medische kosten op jaarbasis
De financiële steun wordt eenmaal per jaar toegekend. Het minimum uitgekeerde bedrag is 125 euro op jaarbasis, het maximumbedrag 1.250 euro.

Er wordt voor de grootte van de steun ook rekening gehouden met het bezit van een woning of hypothecaire lasten en met de vaste maandelijkse uitgaven.

Aanvragen
De patiënt mag de steun niet zelf aanvragen. Alleen sociale diensten van ziekenhuis, mutualiteit, OCMW, CAW, sociaal huis,  thuiszorgorganisatie, gemeente, bedrijf, enz. vragen aan. Dit kan via de website http://www.kankerfonds.be/ (enkel toegankelijk met een wachtwoord). Voor vragen over de toegang tot deze website en andere vragen kunt u terecht bij de helpdesk van het Kankerfonds, tel 078 15 07 02 of mail kankerfonds@tegenkanker.be.

De aanvraag moet gebeuren voor het overlijden van de patiënt.

Meebrengen
Gezinssamenstelling: Uittreksel bevolkingsregister + (indien van toepassing) akte van overlijden of overlijdensbericht
Inkomsten (zo recent mogelijk): Alle inkomsten van inwonende gezinsleden te bewijzen met pensioenstrook, loonfiche, ziekte-uitkering, rekeninguittreksel
Woning: Bewijs niet-geïndexeerde kadastraal inkomen, hypothecaire aflossing, huishuur,…
Medische uitgaven:
Kopieën van ziekenhuisfacturen (opnames en ambulante kosten)
Alle andere medische kosten zoals consultaties, labkosten, vervoerskosten, kosten paramedici enz. (bij voorkeur overzichtsstaat, te verkrijgen bij het ziekenfonds)
Overzichtsstaat geneesmiddelen (te verkrijgen bij de apotheker)
Facturen thuiszorg (gezinszorg, huur medisch materiaal, ..)
Medisch attest: Het bijgevoegde medisch attest dient de datum van diagnose te vermelden (bij eerste aanvraag). Het moet om een kwaadaardige aandoening gaan
Andere bewijsstukken:
Tussenkomst hospitalisatieverzekering
MAF-gegevens aan de hand van print ziekenfonds (persoonlijke teller + gezinsteller. Indien de kosten over twee kalenderjaren lopen de beide MAF-tellers toevoegen)
Vaste maandelijkse uitgaven: enkel studiekosten, leningen, medische schulden, medische kosten voor andere gezinsleden te bewijzen aan de hand van kopieënBelangrijk: gelieve met kopies te werken, originelen worden niet teruggestuurd.
Contacteer
Organisatie Vlaamse Liga tegen Kanker
Sociale Dienst
Adres Koningsstraat 217
1210 Brussel
Tel 02 227 69 73 71
Fax 02 223 22 00
Website Financiële steun - Vlaamse Liga tegen Kanker
E-mail sociale.dienst@tegenkanker.be


Laatste update fiche: 27/07/2011.

Contactinformatie

Enbloc4Cycling
Enbloc4Cancer
Adres:
Groenstraat 63
3370 Boutersem
België
T: +32 473 55 02 25
E: michel.vaes@yahoo.com

- Registratie nr: 170-039-416
- BICCODE nr. : KREDBEBB
- IBAN nr. : BE 14 733-1999 999-83
 

Volg ons op facebook

Referenties